Kyoto Station area - shabu-shabu

Lunch from 1,880 yen Dinner from 3,200 yen