Tokyo Akihabara Ueno

Shabu-shabu restaurant from 1,700 yen